photo
سن لجبازی در کودکان

شاید این پرسش پیش بیاید که آیا کودکان نیاز به لجبازی دارند؟
#لجبازی جزو مراحل طبیعی رشد کودک است و استثنا بردار هم نیست. برخی اوقات از والدین می شنویم که «این بچه نیم وجبی داره تو روی من می ایسته»؛ این ایستادگی مقابل والدین نیست و تا ۶ یا ۷ سالگی ادامه دارد و کم کم به مرحله کمون یا نهفتگی وارد می شود. به طور کلی کودکان از صفر تا ۲ سالگی به شدت به ما وابسته اند. از ۲ تا 3 سالگی آغاز لجبازی و منفی کاری است. از ۴ تا ۶ سالگی از شدت آن کم می شود و از ۶ تا ۷ سالگی نیز به مرحله فروکش و کمون این رفتار وارد می شوند.

والدین هنگام مواجهه با لجبازی کودکان چه واکنشی باید از خود بروز دهند. به خصوص این که می گویید این نوع رفتار بخشی از مرحله رشد شخصیت کودک است و بی شک مرحله مهمی نیز هست!

والدین و مربیانی که اعمال اراده کودک را به عنوان لجبازی تلقی نکرده بلکه آن را به عنوان تلاش طبیعی و سالم برای پرورش استقلال می دانند، می توانند به کودکان یاد دهند به خودشان نظم بدهند و در واقع افزایش رفتار خود انضباطی را در کودکان پرورش دهند. به گونه ای که کودکان در پیدایش احساس کفایت و شایستگی در خود سهیم شوند و از تضاد ها و کشمکش ها پرهیز کنند.

در ارتباط با لجبازی در برابر رفتارهایی که برای کودک یا خطر جانی دارد یا این که از نظر وجهه اجتماعی ضربه زننده است، چطور باید واکنش نشان داد.

+ ورود و افزودن دیدگاه