پول توجیبی هفتگی یا ماهانه ⚠

دراین روش والدین میزانی از پول را به صورت هفتگی یا ماهانه در اختیار فرزند قرار می دهند. دادن پول تو جیبی به صورت هفتگی یا ماهانه امروزه در بین خانواده ها در حال رشد است. این روش به این گونه است که فرزند بدون در نظر گرفتن شرایط خاصی، به صورت ماهانه یا هفتگی مقداری پول از والدینش دریافت می کند. والدین باید نیازها و خواسته های فرزند را بر اساس استاندارد های خانواده و جامعه به میزان معقولی برآورد کرده و بر اساس آن مقدار پول تو جیبی را مشخص کنند. در این روش فرزند موظف است که پول خود را به نحوی خرج کند که تا پرداخت بعدی بی پول نشود. اگر چه این روش به ظاهر روش خوبی است، اما همچنان در آموزش یک اصل مهم به فرزند ناتوان است و آن اصل مهم این است که هیچ پولی بدون تلاش و زحمت به دست نمی آید .

لطفا تجربیات خود را باما درمان بگذارید .

+ ورود و افزودن دیدگاه