پول تو جیبی بدون حساب و کتاب⛔


در بین بسیاری از خانواده ها به خصوص خانواده های ایرانی، دادن پول تو جیبی به روش سنتی به این مفهوم است که “فرزندم هر چقدر پول نیاز داشت، به شرطی که برایم مقدور باشد، به او می دهم“. باور عمومی در بین این گونه والدین این است که هیچ گونه حساب و کتابی در مقدار و زمان دادن پول وجود نداشته و تنها شرط لازم، درخواست پول توسط فرزند و مقدور بودن آن برای والدین است. اما به راستی این روش دادن پول تو جیبی به فرزند تا چه حد در آموزش مدیریت پول به فرزند موثر است؟ گزارش ها نشان می دهد که خانواده هایی که به این روش به فرزندشان پول تو جیبی می دهند، عموماً حتی در مورد آموزش پول به فرزندشان فکر هم نمی کنند! این روش دادن پول تو جیبی باعث می شود که فرزند احساس کند هر زمان که به پول نیاز داشت بدست خواهد آورد، بدون آنکه زحمتی برای آن بکشد و این موضوع باعث پرتوقعی فرزند و نگاه به والدین به عنوان یک منبع نامحدود مالی خواهد بود!

+ ورود و افزودن دیدگاه