photo
پرداخت پول توجیبی به کودک

روش صحیح دادن #پول_تو_جیبی به فرزند یکی از ارکان مهم #تربیت_مالی_فرزند می باشد. یک #تربیت_مالی صحیح نه تنها از بروز آسیب های ذهنی و مهارتی کودک در مورد پول جلوگیری می کند، بلکه باعث رشد و ارتقای توانمندی های او در زمینه های مالی خواهد شد. در مورد اینکه پول تو جیبی باید به فرزند داده شود شکی نیست، ولی بحث اصلی این است که پول تو جیبی در چه شرایطی باید پرداخت شود؟

در ادامه به بررسی چند روش میپردازیم :

#پول_تو_جیبی بدون حساب و کتاب
#پول_تو_جیبی هفتگی یا ماهانه
#پول_تو_جیبی بر اساس انجام وظایف
دستمزد به جای #پول_تو_جیبی


به نظر شما بهترین روش برای پرداخت پول تو جیبی به کودک کدام است؟

+ ورود و افزودن دیدگاه