photo
کودکی دچار کینه، حسادت و نفرت،اضطراب و ترس نمیشود که: 🚩آزادی کافی داشته باشد 🚩به او حرمت و ارزش داده شده باشد 🚩کار خوب را به او آموخته باشند
+ ورود و افزودن دیدگاه