photo
به کودک اجازه کشف محیط پیرامونش را بدهید

والدینی که در برخورد با کودکشان مدام از جملاتی مانند دست نزن ، نرو ، بزار سرجاش و ... استفاده میکنند؛ انتظار فرزندی باهوش و خلاق نداشته باشند.
كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد و آن «کشف دنیا»است بجای اینکه مدام او را از نزدیک شدن به پیرامونش منع کنید
تحت نظارت خودتان اجازه کشف محیط پیرامونش را به او بدهید

+ ورود و افزودن دیدگاه